✔️ Rychlé a diskrétní dodání ✔️ 100% bezpečný nákup ✔️ Zajištění kvality

Pravidla a podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (fyzické osoby), která uzavírá kupní smlouvu, prostřednictvím online lékárny prodávajícího dostupného na: www.lekarnanapotenci.cz (dále jen "online lékárna").

Předmětné všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, případně další smluvní dokumentace, svědčící o uzavření smluvních vztahů mezi stranami.

Kupující vyslovuje svůj souhlas s těmito VOP odesláním své objednávky a rovněž tím potvrzuje, že:

  • je osobou starší 18 let
  • kupuje si určitý lék, pouze pro své terapeutické účely a nebude dávat jej žádné další osobě
  • je vědom, že existují přínosy a rizika spojené s užíváním léčivých přípravků; byl informován o možných nežádoucích účincích.

Předmět kupní smlouvy

Online lékárna obsahuje seznam léčiv nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje léčiv a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v online lékárně.

Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka léčiv vystaveného v online lékárně platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího, popřípadě od smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde k vyčerpání zásob, zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v online lékárně anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.

Práva a povinnosti vyplývající z uzavření smlouvy

Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a uhradit cenu.

Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupujícímu výslovně souhlasí s tím, aby mu prodávající veškerá sdělení doručoval elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží, nebo pokud kupující v minulosti porušil všeobecné obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím online lékárny.

Kupujícímu se u léčivých přípravků důrazně doporučuje pečlivě číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného léčivého přípravku.

Prodejní cena

Informace o zboží a ceně uvedené prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

S bezhotovostní platbou je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.Dodací podmínky

Kupující si může v objednávce zvolit konkrétní způsob doručení. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již zahrnuje náklady na zvolený způsob doručení.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat zboží opakovaně nebo jiným než dohodnutým způsobem, je kupující povinen uhradit náklady na takové dodání.

Pokud kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, má prodávající právo na náhradu nákladů na dodání a uskladnění zboží, jakož i na náhradu dalších nákladů, které nám v důsledku nepřevzetí zboží vzniknou.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem a navrhnout mu další postup (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

Ochrana osobních údajů

Při zohlednění stavu techniky a dostupných bezpečnostních opatření, nákladů na realizaci a pravděpodobnosti a závažnosti rizik pro ochranu soukromí používá prodávající vhodná technická a organizační opatření k zajištění přiměřené bezpečnosti osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Tato doba musí zohledňovat možnost zajištění řešení závazků online lékárny z právních předpisů, právních vztahů a protiprávních stavů, které mohou nastat ve vztahu k subjektům údajů a s těmito závazky souvisejících nároků.

Závěrečná ustanovení

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, forem, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do online lékárny nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání online lékárny používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící online lékárny.

Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto VOP před odesláním objednávky, ujednání všeobecných obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit.

Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tyto všeobecných obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 6. 2023.

Utilizziamo cookie per permettere al nostro sito di funzionare e per migliorare la tua esperienza di navigazione, pertanto ti consigliamo di tenerli attivi. Controlla come utilizziamo i cookie.